Vpis v vrtec

Obrazec za vpis dobijo starši na spletni strani vrtca in v vrtcu Škratek Svit Vodice, kjer tudi vložijo vlogo, kadar koli v letu. Novince sprejemamo 1. septembra, med šolskim letom pa vključujemo otroke glede na prosta mesta v skladu z veljavnimi normativi oziroma s čakalne prioritetne liste. Redni vpis poteka do 31. marca tekočega leta in se predhodno objavi v občinskem glasilu. Če se vpisuje več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem na podlagi pravilnika. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Starše pisno obvestimo o sprejemu ali zavrnitvi otroka v vrtec. Če je otrok sprejet, starši podpišejo pogodbo, njihov otrok pa začne obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi.

 

h

Vloga za vpis

Za izpolnitev na računalniku potrebujete Adobe Reader.
Dostopnost